Business Members
Organization Members

Sign Up For Email Updates

Enter your email address:

Follow us on Twitter
Follow us on Twitter
Follow IBI
Photo of Biochar
Biochar Certification
Help put the Earth back in the black


Biochar Bibliography

Export 4289 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Regulation of biochar on matrix enzyme activities and microorganisms around cucumber roots under continuous cropping, Zou, Chun-jiao, Zhang Yong-yong, Zhang Yi-ming, Guo Xiao-ou, Li Ming-jing, and Li Tian-lai , Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban, 2015 Jun, Volume 26, Issue 6, p.1772-8, (2015) Abstract
The Stability of Biochar in the Environment, Zimmerman, A. R., and Gao B. , Biochar and Soil Biota, Boca Raton, FL. , (2013)